Ierosinājumi un sūdzības,
trauksmes celšana

Klientu apkalpošanas kvalitātei mēs veltām īpašu uzmanību, un mums ir svarīgs katrs klients. 

Ja klientam vai partnerim, sadarbojoties ar banku, ir radušās neskaidrības, jautājumi, sūdzības vai ierosinājumi, tai skaitā par kreditēšanas jautājumiem, aicinām sazināties ar banku sev ērtākajā veidā:

 • apmeklējot banku;
 • piezvanot mūsu Klientu Info Servisam (+371) 67 359 000;
 • nosūtot e-pasta vēstuli uz [email protected];
 • nosūtot ziņojumu Internetbankā –> Sarakste –> Nosūtīt ziņojumu;
 • rakstot vēstuli un sūtot to pa pastu uz adresi J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010.

Sūdzības saturs

Sūdzības tiek pieņemtas un uz tām atbildēsim tikai rakstveidā. Sūdzībai jāsatur šāda informācija:

Ja sūdzības iesniedzējs ir fiziska persona: 

 • vārds uzvārds, personas kods (dzimšanas datums), klienta kods un/vai klienta norēķinu konta numurs, iesnieguma datums un vieta, klienta paraksts;
 • sūdzības būtība, norādot pēc iespējas detalizētāku informāciju par apstākļiem, kas  pamato sūdzību. Ja ir iespējams, tad sūdzībai jāpievieno arī  pamatojuma dokumenti.

Banka, pieņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, saskaņā ar "Trauksmes celšanas likumu", garantē trauksmes cēlēja konfidencialitāti. 

Banka pieņem un izskata arī anonīmus trauksmes cēlēju ziņojumus. 

Ja sūdzības iesniedzējs ir juridiska persona:

 • juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, klienta kods vai klienta norēķinu konta numurs, iesnieguma datums un vieta, klienta paraksta tiesīgas personas paraksts un zīmogs (ja tāds ir);
 • sūdzības būtība, norādot pēc iespējas detalizētāku informāciju par apstākļiem, kas pamato sūdzību. Ja iespējams, tad sūdzībai jāpievieno arī pamatojuma dokumenti.

Par atbildes sniegšanas kārtību

Mēs apņemamies izskatīt rakstveidā iesniegto pieteikumu un sniegt atbildi piecpadsmit dienu laikā no sūdzības, jautājuma vai ierosinājuma saņemšanas brīža, ja vien normatīvie akti neparedz īsāku izskatīšanas termiņu. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā iekļauties nav iespējams, bankai ir tiesības pagarināt jautājuma, ierosinājuma vai sūdzības izskatīšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) dienām, iepriekš brīdinot par to klientu, izmantojot klienta izvēlēto informēšanas veidu. Atsevišķiem bankas pakalpojumiem sūdzību izskatīšanas termiņi ir noteikti attiecīgā pakalpojuma noteikumos.

Gadījumā, ja bankas atbilde laicīgi nav saņemta vai tā neatbilst uzdotajam jautājumam, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību šādām iestādēm:

 • Finanšu nozares asociācijas ombudam, mājaslapa https://www.financelatvia.eu/ombuds/.
 • Latvijas Bankai, mājaslapa https://www.bank.lv/.
 • Latvijas Republikas tiesā vai starp klientu un banku noslēgtā darījumu dokumentā, par kuru izcēlies strīds, norādītajā tiesā vai šķīrējtiesā.
 • Klientam – Patērētājam - Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, interneta mājaslapa www.ptac.gov.lv. Sūdzību pieņemšanas, izskatīšanas un lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums

Par trauksmes celšanu

Kas ir trauksmes celšana?

Ziņošana par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt bankas un sabiedrības interesēm, ja darbinieks šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziska persona, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā var celt trauksmi?

 • Trauksmes celšanas ziņojumu var nosūtīt uz e-pasta adresi ziņ[email protected];
 • pa pastu J. Alunāna iela 2, Rīga, Latvija, LV-1010, uz aploksnes norādot "Trauksmes cēlēja ziņojums";
 • Vēršoties kompetentajā institūcijā, kurai ir atbilstošas kompetences reaģēt uz pārkāpumu vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, vai sūtot ziņojumu Latvijas Finanšu nozares asociācijai - [email protected];
 • Kompetento institūciju kontaktpersonu saraksts trauksmes celšanas jautājumos atrodams www.trauksmescelejs.lv.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma:

 • apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu;
 • zvērināta advokāta un klienta, ārsta un pacienta saziņas konfidencialitātes pārkāpšana;
 • tiesnešu apspriedes noslēpuma un neizpaužamu, slēgtajās tiesas sēdēs iegūtu ziņu izpaušana;
 • informācijas izpaušana par speciālo izmeklēšanas darbību veikšanu, kā arī tās rezultātā iegūtu ziņu izpaušana;
 • informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām, kā arī darba koplīguma pusēm, ciktāl tiek skarta darba koplīguma noslēgšanai vai grozīšanai nepieciešamā informācija.