CRS – Common
Reporting Standart

2014.gadā Latvija pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas konvencijai par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā, kurā ir noteikts pienākums ievērot CRS- vienotu ziņošanas standartu, kas Latvijas Republikas finanšu institūcijām uzliek par pienākumu sniegt informāciju, par kontu turētājiem- citu valstu nodokļu maksātāju rezidentiem, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam, kas veic saņemtās informācijas apmaiņu ar citu valstu nodokļu administrācijām.

Jaunās prasības paredz Latvijas Republikas finanšu institūcijām identificēt Klienta/Klienta patiesā labuma guvēja nodokļu rezidences valsti, nodokļu maksātāja numuru un reizi gadā, sākot ar 2017. gadu, sniegt Valsts ieņēmumu dienestam tiesību aktos noteikto informāciju par ziņošanai pakļauto klientu finanšu kontiem.

AS “Reģionāla investīciju banka” CRS prasību izpildei nodrošina informācijas iegūšanu, apstrādāšanu un nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Šim nolūkam Banka pieprasa Klientiem aizpildīt un iesniegt nepieciešamās veidlapas, norādot informāciju par nodokļu rezidenci un nodokļu maksātāja numuru, pievienojot apliecinošus dokumentus.

Ar OECD CRS standartā iesaistīto valsts sarakstu ir iespējams iepazīties šeit:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/#d.en.345426
https://likumi.lv/ta/id/279206-kartiba-kada-finansu-iestade-izpilda-finansu-kontu-pienacigas-parbaudes-proceduras-un-sniedz-valsts-ienemumu-dienestam

Vairāk informācijas Jūs varat atrast šeit:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

Banka informē, ka sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs un aicinām Klientus rūpīgi izpētīt informāciju par savu nodokļu rezidenci, nodokļu maksātāja numuru un gadījumā, ja rodas jautājumi vērsties savas valsts nodokļu administrācijās un/vai pie nodokļu konsultantiem.