Noguldījumu garantiju fonds

Fizisko un juridisko personu noguldījumi bankā tiek aizsargāti ar Noguldījumu garantiju fondā uzkrātajiem līdzekļiem. 

Noguldījumu garantiju fondu pārvalda Latvijas Banka un regulē Noguldījumu garantiju likums.

Noguldījumu garantiju fonds ir naudas fonds, kuru veido valsts budžeta līdzekļi un fonda dalībnieku, kas ir kredītiestādes, un Noguldījumu garantiju likumā paredzētajos gadījumos Eiropas Savienības dalībvalsts bankas filiāle Latvijā, kā arī ārvalstu banku filiāles un krājaizdevu sabiedrības iemaksas noguldītāju interešu aizsardzībai. 

Noguldījumu garantiju likums nosaka:

Bankas klientiem ir tiesības saņemt valsts garantēto atlīdzību par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, bet ne vairāk kā 100 000 eiro apmērā gadījumos, ja ir iestājies vismaz viens apstāklis:

 • kad noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldījumus 
 • maksātnespējas pasludināšanas, 
 • licences anulēšanas vai citu likumā paredzēto apstākļu dēļ.

Garantētā atlīdzība tiek izmaksāta tikai eiro (EUR).

Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņu grafiku noguldījumu nepieejamības gadījumā:

 • sākot ar 16. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;
 • sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
 • sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.

Noguldījumi, par kuriem garantētā atlīdzība netiek izmaksāta:

 • kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību noguldījumi;
 • finanšu iestāžu noguldījumi;
 • tādu pašvaldību, kuru gada budžets pārsniedz 500 000 EUR (euro), un tiešās pārvaldes iestāžu noguldījumi;
 • noguldījumi, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
 • noguldījumi, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
 • noguldījumi, kuri saskaņā ar likumu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu;
 • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību noguldījumi;
 • ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumi;
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumi;
 • privāto pensiju fondu noguldījumi;
 • alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku noguldījumiem;
 • kredītiestādes emitētiem parāda vērtspapīriem, kā arī saistībām, kas rodas no tās vekseļiem, tai skaitā pārvedu vekseļiem;
 • noguldījumiem, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 EUR (euro).

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtību nepilngadīgajām personām noguldījumu nepieejamības gadījumā:

 • nepilngadīgo noguldītāju (kontu īpašnieku) likumiskie pārstāvji (vecāki) vai Civillikuma 222. pantā un Bāriņtiesu likuma 26. pantā noteiktajā kārtībā iecelti aizbildņi noguldījumu nepieejamības gadījumā un saskaņā ar nepilngadīgās personas mantiskajām interesēm ir tiesīgi veikt visas nepieciešamās darbības nepilngadīgās personas valsts garantētās atlīdzības saņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • personas ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību personīgi no brīža, kad sasniedz 18 gadu vecumu.

Papildu informācija:

 

Banka, kas saprot Jūsu unikālās vajadzības.

Pievienojieties un kļūstiet par mūsu klientu!

Captcha image
Paldies, Jūsu dati veiksmīgi nosūtīti.
Datu kļūda. Lūdzu, pārbaudiet ievadītos datus!
Notikusi kļūda, atkārtojiet vēlāk!