Fizisko personu
datu apstrāde

2018. gada. 25. maijā stājas spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679). Regulas mērķis ir aizsargāt fizisko personu privātumu, nosakot vienotus principus personas datu apstrādei visā Eiropas Savienībā.

Personas dati ir jebkura informācija par personu, kas ļauj to identificēt, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas dati, telefona numurs, pasta un e-pasta adrese, fotoattēls, kā arī cita informācija. Personas dati var tikt fiksēti gan papīra, gan elektroniskā, gan audio u.c. formātos.

Personas datu apstrāde ir jebkāda ar personas datiem veikta darbība – datu vākšana, glabāšana, reģistrēšana, izpaušana, dzēšana utt.

Neskatoties uz to, ka Regulas prasības attiecas uz fizisko personu datiem, ir svarīgi zināt, ka darījumattiecībās ar AS “Reģionālā investīciju banka” arī juridisko personu dati, kas satur fizisko personu datus, var tikt apstrādāti, piemēram, informācija par valdes locekļiem, akcionāriem, patiesā labuma guvējiem, ķīlas devējiem utt.

Mums nepieciešams apstrādāt personas datus, galvenokārt, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai izpildītu bankai saistošās normatīvo aktu prasības un līgumiskās saistības. Apstrādājot personas datus, AS “Reģionālā investīciju banka” īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un to tiesisku apstrādi.

Galvenie nolūki un principi personas datu apstrādei, kā arī Regulā noteiktās datu subjektu tiesības ir aprakstītas AS “Reģionālā investīciju banka” izstrādātajā dokumentā “Fizisko personu apstrādes principi”. Šis dokuments stājas spēkā 2018. gada 25. maijā un ir saistošs visiem esošajiem un potenciālajiem bankas klientiem, sadarbības partneriem un izsludināto vakanču kandidātiem.

Papildu informācija par personas datu apstrādi pieejama, vēršoties bankā.

Fizisko personas datu apstrādes principi

Fizisko personu datu apstrādes principi
Datu subjekta informācijas pieprasījums