Valūtas, finanšu tirgus darījumi

Piedāvājam saviem klientiem veikt dažādus valūtu maiņas un finanšu instrumentu darījumus

Skatieties arī: Dokumenti

Valūtas darījumi

 
Piedāvājam klientiem slēgt sekojošus valūtas darījumus:
 • valūtas maiņas darījumi ar valutēšanas datumu līdz otrai Bankas darba dienai pēc darījuma noslēgšanas datuma (Spot);
 • nākotnes valūtas maiņas darījumi ar valutēšanas datumu, kas nav īsāks kā trīs Bankas darba dienas no darījuma noslēgšanas datuma (Forward);
 • valūtas mijmaiņas darījumi (Swap).

Finanšu instrumenti

Piedāvājam veikt finanšu instrumentu pirkšanas un pārdošanas darījumus, slēgt Reverse Repo un Repo darījumus, ar parāda vērtspapīriem.

Pārskati par sniegtajiem pakalpojumiem

 
Banka sniedz Klientiem pārskatus par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos termiņos. Banka nodrošina Klientam šādas informācijas un pārskatu pieejamību:
 • pēc katra darījuma (darījuma apstiprinājums nākamajā darba dienā pēc darījuma izpildes);
 • pēc Klienta pieprasījuma:
  • informācija par vērtspapīru portfeļa stāvokli uz jebkuru datumu;
  • izpildīto darījumu izraksts par jebkuru periodu;
  • finanšu instrumentu notikumu apstiprinājums.
Ar bankas attālināto kontu vadīšanas līdzekļu palīdzību Klients jebkurā laikā var iepazīties ar finanšu instrumentu konta pārskatiem un izpildītajiem darījumiem.

Informācija par Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu

 
Banka glabā Klientu īpašumā esošos vērtspapīrus nodalīti no bankas pašas īpašumā esošajiem vērtspapīriem. Banka veic finanšu instrumentu uzskaiti ar mērķi nodrošināt precīzu datu un kontu uzskaiti, kā arī veikt regulāras finanšu instrumentu korespondējošo kontu atlikumu saskaņošanas procedūras ar depozitāro pakalpojumu sniedzēju finanšu instrumentu uzskaiti.
Banka, nodrošinot Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu, var piesaistīt trešās personas, noslēdzot ar tām līgumu par finanšu instrumentu turēšanu – t.sk., arī šo trešo personu atvērtajos nominālajos kontos, kurā kopā tiek uzskaitīti vairāku Klientu finanšu instrumenti. Bankas atbildība par šādu trešo personu darbību vai bezdarbību vai sekām, ko rada šādu trešo personu maksātnespēja, ir paredzēta spēkā esošajos normatīvajos aktos. Iegādājoties ārvalstīs emitētos vērtspapīrus, Klientam jāapzinās, ka šādu vērtspapīru turēšana ietver papildu riskus, kas ir saistīti ar trešo personu, kuru turējumā atrodas vērtspapīri, iespējamo saistību neizpildi vai maksātnespēju, ka arī ārvalsts tiesību aktu un tirgus prakses piemērošanu. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu trešo personu uzskaitē esošiem vērtspapīriem un naudas līdzekļiem un no tiem izrietošām tiesībām, kā arī attiecībā uz šo trešo personu darbību un atbildību tiek piemēroti attiecīgās valsts tiesību akti un tirgus prakse, kas var atšķirties no Latvijas Republikas tiesību aktiem un tirgus prakses vērtspapīru turēšanā un ar vērtspapīriem saistītajās tiesībās.