Noguldījumu garantiju fonds

Noguldījumu garantiju fonds (NGF) ir naudas fonds, kuru veido valsts budžeta līdzekļi un ar likumu noteiktas kredītiestāžu iemaksas noguldītāju interešu aizsardzībai.

Fizisko un juridisko personu noguldījumi Bankā tiek aizsargāti ar Noguldījumu garantiju fondā uzkrātajiem līdzekļiem. Bankas klientiem ir tiesības no NGF saņemt valsts garantēto atlīdzību par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, bet ne vairāk kā 100 000 eiro apmērā (atsevišķos Noguldījumu garantiju likumā noteiktos gadījumos fiziskai personai ne vairāk kā 200 000 eiro apmērā) gadījumos, kad kredītiestāde nespēj izmaksāt noguldījumus maksātnespējas pasludināšanas, licences anulēšanas vai citu likumā paredzēto apstākļu dēļ.

NGF pārvalda Latvijas Republikas (LR) Finanšu un kapitāla tirgus komisija un regulē Noguldījumu garantiju likums.

2015.gada 1.jūlijā stājās spēkā jauns LR Noguldījumu garantiju likums, kas:

- paredz, ka papildus maksimālai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam, kas ir fiziskā persona, ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību ne vairāk kā 200 000 euro Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos gadījumos, ja noguldījums ir noformēts ne vairāk kā trīs mēnešus pirms noguldījumu nepieejamības gadījuma iestāšanās:

  • noguldījumu veido naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
  • noguldījumu veido personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
  • noguldījumi, kuri izmaksāti kā kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- nosaka uzlabotu garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņu grafiku noguldījumu nepieejamības gadījumā

  • sākot ar 21. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies līdz 2018. gada 31. decembrim.
  • sākot ar 16. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
  • sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja   noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
  • sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.

- nosaka noguldījumus, par kuriem netiek izmaksāta garantēta atlīdzība.

 
Veidlapa „Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību”

Papildu  informācija:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā

Noguldījumu garantiju likums

Ieguldītāju aizsardzības likums