Obligāciju emisijas sērija RIB SUBUSD-04/2016

Šī gada 11. jūlijā tika uzsākts ceturtās subordinēto Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-04/2016 publiskais piedāvājums, kuru paredzēts noslēgt 2016. gada 15. jūlijā, un kuras ietvaros tiek plānots piesaistīt 3,5 milj. ASV dolāru.

Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-04/2016 ietvaros tiks emitētas piecgadīgas Obligācijas ar fiksētu kupona likmi 4,5% gadā. Procentu ienākums par minētās Sērijas Obligācijām tiks izmaksāts divas reizes gadā. Vienas Obligācijas nominālvērtība ir 10 tūkt. ASV dolāri, un minimālais obligāciju skaits, uz kurām Ieguldītājs var parakstīties, ir viena Obligācija. Minimālais emisijas apjoms, pie kura Obligāciju emisijas sērija tiks atzīta par notikušu, ir 1 milj. ASV dolāru. Vienas Obligācijas pārdošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Šīs Sērijas Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem – pārvedami vērtspapīri.

Procentu ienākums par RIB SUBUSD-04/2016 Sērijas Obligācijām tiek izmaksāts katra kalendārā gada 19. janvārī un 19. jūlijā. Procentu ienākuma aprēķināšanas sākuma datums ir 19. jūlijs, bet pirmais Procentu ienākuma izmaksas datums būs 2017. gada 19. janvāris un pēdējais - 2021. gada 19. jūlijs.

Investoram vai Potenciālajam Investoram, pieņemot lēmumu par Obligāciju iegādi, jāiepazīstas ar visu Obligāciju publiskā piedāvājuma programmas Pamatprospektā un Galīgajos noteikumos sniegto informāciju. Ikvienam Investoram, pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Obligācijās, būtu patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar konsultantu palīdzību jāizvērtē ar ieguldījumu saistītos riskus.

Parakstīties Obligāciju iegādei var visas ieinteresētas personas līdz 2016. gada 15. jūlijam, iesniedzot rīkojumu par Obligāciju pirkšanu Internetbankā, bankā vai arī cita Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja, pie kura ir atvērts vērtspapīru konts.

Ja jums rodas jautājumi par Obligāciju iegādi, sazinieties ar mums, zvanot pa tālruni (+371) 67508982, vai rakstot uz e-pastu vertspapiri@ribbank.com, vai arī atnākot uz konsultāciju bankā.

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Obligāciju piedāvājuma programmas ceturtās subordinēto Obligāciju emisijas sērijas RIB SUBUSD-04/2016 galīgie noteikumi

Finanšu instrumentu pirkšanas-pārdošanas rīkojums