Finanšu instrumenti

Saviem Klientiem piedāvājam veikt finanšu instrumentu pirkšanas un pārdošanas darījumus, kā arī slēgt Reverse Repo un Repo darījumus ar šādiem finanšu instrumentu veidiem:

  • kapitāla vērtspapīriem
  • parāda vērtspapīriem
  • regulētos tirgos tirgotus fondus (Exchange Traded Funds)

Tāpat banka piedāvā Klientiem slēgt sekojošus valūtas darījumus:

  • valūtas maiņas darījumi ar valutēšanas datumu līdz otrai Bankas darba dienai pēc darījuma noslēgšanas datuma (Spot);
  • nākotnes valūtas maiņas darījumi ar valutēšanas datumu, kas nav īsāks kā trīs Bankas darba dienas no darījuma noslēgšanas datuma (Forward);
  • valūtas mijmaiņas darījumi (Swap);

Finanšu instrumentu pirkšanas-pārdošanas rīkojums
Finanšu instrumentu ienākošā-izejošā bezskaidras naudas pārveduma rīkojums
Rīkojums par finanšu instrumenta piegādi pret samaksu (DVP)
Repo darījuma rīkojums
Finanšu instrumentu dereģistrācijas rīkojums
Finanšu instrumentu pirkšanas-pārdošanas rīkojuma atsaukšana